Login:
Hasło:


Jak korzystać z serwisu

 Ostatnio dodane ogłoszenia


RejestracjaLogin/Nick: *
Imię: *
Nazwisko: *
Email: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
Ulica: *
Tel: *

* Pola wymagane

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ogloszenia.chrzanow.pl
Regulamin korzystania z serwisu internetowego (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy nieodpłatnej publikacji drobnych ogłoszeń na stronie internetowej www.ogloszenia.chrzanow.pl

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki nieodpłatnego publikowania przez Użytkowników drobnych ogłoszeń poprzez wypełnienie formularza dodawania ogłoszenia w celu ich ekspozycji przez Właściciela serwisu na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem www.ogloszenia.chrzanow.pl,.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. "Właściciel serwisu" - Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 628-00-11-946,
  2. "Użytkownik" - osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do świadczeń oferowanych przez Właściciela serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  3. "Ogłoszenie" - treść wiadomości pochodząca od Użytkownika, przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Serwisu,
  4. Akceptacja ogłoszenia - proces polegający na dostosowywaniu przesłanego przez Użytkownika ogłoszenia, do wymogów technicznych i prawnych,
  5. "Rejestracja" - procedura zakładania Konta,
  6. "Świadczenie" - zamawianie i zamieszczanie publikacji drobnych ogłoszeń na stronie internetowej Serwisu,
  7. "Konto" - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
  8. "Regulamin" - niniejszy regulamin,
  9. "Serwis" - system darmowych ogłoszeń drobnych dostępny pod adresem www.ogloszenia.chrzanow.pl.


2. Szczegółowe warunki zamawiania publikacji Ogłoszeń
 1. Zlecenie publikacji Ogłoszenia może nastąpić poprzez wypełnienie na stronie internetowej Serwisu formularza. Zamieszczając ogłoszenie poprzez formularz Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z zamieszczonymi na stronie wskazówkami. Zdjęcia załączane do Ogłoszenia muszą być zapisane w odpowiednim formacie: JPG lub PNG. Maksymalna ilość załączonych zdjęć wynosi 2 sztuki, wielkość każdego z zamieszczanych zdjęć nie może przekroczyć 1 MB. Zdjęcia zamieszczone w sposób nieprawidłowy lub zawierające informacje promujące innego usługodawcę (jego adres, nazwę, logo itp.) nie będą zamieszczane.
 2. Publikowane będą jedynie Ogłoszenia spełniające wszystkie postanowienia Regulaminu. Publikacja Ogłoszenia następuje pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza i wypełnienia jej obowiązkowej części.
 3. Ogłoszenia przesłane zgodnie z warunkami Regulaminu będą publikowane maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu ich otrzymania przez Właściciela serwisu.
 4. Ogłoszenie zamieszczane będzie na okres 1 tygodnia, 2 tygodni lub 1miesiąca.
 5. Wszystkie Ogłoszenia przechodzą proces akceptacji.
 6. Zlecając publikację Ogłoszenia o sprzedaży pojazdów mechanicznych (w tym również: auta, motocykla, quada, motorówki, przyczepy itp.) do działu "Motoryzacja" Użytkownik musi podać następujące dane: markę, model, rok produkcji, przebieg.
 7. Każde Ogłoszenie powinno dotyczyć jednego wybranego przedmiotu, chyba że są to przedmioty składające się na jedną całość lub rodzajowo podobne, w szczególności jedno Ogłoszenie: w dziale Motoryzacja może dotyczyć tylko jednego wybranego pojazdu; w dziale Nieruchomości może dotyczyć tylko jednej nieruchomości lub lokalu; w dziale Praca może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy.
 8. Ogłoszenie dotyczące tego samego produktu/usługi nie może być przedmiotem kolejnych ogłoszeń publikowanych w tym samym czasie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia Ogłoszenia w odpowiednim dziale oraz podania jako słowa klucza do oferty słów odpowiadających rzeczywistemu przeznaczeniu wystawianego przedmiotu. W przypadku manipulacji słowami kluczami lub umieszczenia Ogłoszenia w niewłaściwym dziale Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji Ogłoszenia w odpowiednim dziale lub odrzucenia Ogłoszenia podczas procesu Akceptacji.


3. Zasady korzystania ze Świadczenia
 1. Świadczenie uruchomione zostanie z dniem 15.02.2010r. do odwołania.
 2. Użytkownik poprzez skorzystanie ze Świadczenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. Warunkiem korzystania ze Świadczenia jest ukończenie 18 roku życia.
 3. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Świadczenia
 4. Użytkownik nie będzie publikował Ogłoszeń:
  1. zabronionych przez polskie prawo;
  2. zawierających treści obraźliwe lub naruszające dobre imię osób trzecich;
  3. reklamujących materiały i przekazy o charakterze pornograficznym - agencji towarzyskich i matrymonialnych, pism, wydawnictw, filmów, "sex shopów", usług telefonicznych typu "party line" i innych tego typów usług;
  4. zawierających treści, które Właściciel serwisu uzna za gorszące bądź niewłaściwe do odbioru szczególnie przez dzieci;
  5. dotyczących marketingu bezpośredniego, MLM, piramid finansowych i innych podobnych sieci,
  6. dotyczących produktów lub usług przeznaczonych dla małoletnich, które:
   1. wykorzystują łatwowierność lub brak doświadczenia małoletnich, w szczególności poprzez informowanie o cechach produktów lub usług nie istniejących w rzeczywistości;
   2. zawierają treści wskazujące, że zakupienie prezentowanego w Ogłoszeniu produktu daje poczucie wyższości wobec rówieśników, którzy takiego produktu nie kupili;
   3. zachęcają małoletnich do wykonywania czynności niebezpiecznych;
   4. promują loterie promocyjne i konkursy, przeznaczone dla małoletnich, w których obietnica wygrania nagrody uzależniona jest od zakupienia całej serii produktów lub obwarowana jest warunkami niemożliwymi do spełnienia przez małoletnich;
 5. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu przez Użytkownika Właściciel serwisu może bez powiadomienia usunąć jego konto.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć.
 7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Ogłoszenia w zakresie jego zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz z Regulaminem.
 8. W przypadku gdy treść Ogłoszenia zawiera błędy uniemożliwiające jego publikację przez Właściciela serwisu lub jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu, takie Ogłoszenie nie zostanie opublikowane.
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie internetowej Serwisu.
 10. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji ogłoszenia bez podawania przyczyny;
  2. problemy w świadczeniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec , w szczególności jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. korzystanie ze Świadczenia przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Świadczenia.


4. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Akceptuję regulamin